Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i din relation till oss. Behandlingen av din personuppgifter är en viktig del i detta. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda din integritet och dina rättigheter. Vi beskriver här hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, detta för att vi ska kunna erbjuda dig Föreningssupports tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av tjänsterna, vår hemsida och när du är i kontakt med oss.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningssupport/Bizsys AB (Leverantören) är programleverantör av webbaserade program som bl.a. medlemsregister, fakturering, bokföring och webbpubliceringsverktyg, som nedan kallas “Tjänsten”. Leverantören är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är “Kunden” som är det registrerade bolaget hos Leverantören, vilket kan vara medlemsorganisationer, förbund och föreningar. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för “Användaren”. I Tjänsten finns också rollen “Systemadministratör” som är företrädare för Kunden i Tjänsten och ansvarar för att lägga upp användare, tilldela rättigheter och ge instruktioner till Leverantören avseende behandlingen av data, inklusive personuppgifter i Tjänsten.

Behandling som Föreningssupport är personuppgiftsansvarig för

Leverantören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du beställer Tjänsten
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
  • du anmäler dig till någon av våra utbildningar
  • du kontaktar oss för support
  • du besöker vår hemsida

När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten. Vid anmälan till våra utbildningar behöver vi deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter, samt behandla utbildningsuppgifter om kursen du gått. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket kan innehålla personuppgifter du valt att dela med oss. 

Vi använder cookies på hemsidan för att förbättra din användarupplevelse samt kunna se hur hemsidan används.

Behandling för vilken du som Kund är personuppgiftsansvarig

All behandling av personuppgifter i Tjänsten är du som kund personuppgiftsansvarig för. Leverantören är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med att dina insamlade personuppgifter ska behandlas säkert och enligt lagen. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Föreningssupport samlar in personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten. Kontaktuppgifter, företagsuppgifter och information om vilken kurs du är deltagare på behövs för att fullgöra våra åtaganden för utbildningstjänster såsom hantera din anmälan, kursutvärdering samt att fakturera dig. När du kontaktar oss via någon av våra kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du www.foreningssupport.se hemsida samtycker du till att vi använder cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Delning av personuppgifter

I användningen av vissa program eller funktioner i programmen kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Föreningssupport/Bizsys AB både inom och utanför EU/EES. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss. När du kontaktar oss använder vi oss av underleverantörer. Dessa underbiträden och deras plats för behandlingen listas nedan. Vi delar inte personuppgifter med någon annan part.

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Behandling Leverantör Plats
Kontakt via hjälpfunktion i Tjänsten Helpscout USA (Privacy Shield)
Kontakt via mejl Microsoft, Helpscout USA (Privacy Shield)
Utskick av nyhetsbrev Mailchimp USA (Privacy Shield)
Kontakt via telefon Telia Sverige
Utskick av fakturor Design & Tryck i Hudiksvall AB Sverige

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningssupport/Bizsys AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Föreningssupport/Bizsys AB radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsten raderar systemadministratören, men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver din systemadministratör kontakta oss. Personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka  att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Integrationsmyndigheten, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Har du frågor?

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Föreningssupport/Bizsys AB hemsida, samt via det användarstöd som finns tillgängligt i Tjänsterna